Algemen Voorwaarden Xenasport/Equipe Zadels

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Artikel 2 Overeenkomst

Artikel 3 Aanbiedingen

Artikel 4 Prijzen

Artikel 5 Gedeeltelijke levering

Artikel 6 Aanbetaling

Artikel 7 Vervoer

Artikel 8 Leveringstermijnen

Artikel 9 Meer en minder werk

Artikel 10 Wijziging van de opdracht

Artikel 11 Annuleren

Artikel 12 Reclame

Artikel 13 Garantie

Artikel 14 Herroepingsrecht

Artikel 15 Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 16 Retentierecht

Artikel 17 Aansprakelijkheid

Artikel 18 Overmacht

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

Artikel 21 Betaling

Artikel 22 Toepasselijkheid recht en geschillen

Artikel 23 Wijziging Algemene Voorwaarden van Xenasport/Equipe Zadels

 

Definities:

Opdrachtgever: Persoon of een bedrijf die opdracht geeft voor het uitvoeren van activiteiten dan wel het leveren van goederen of diensten.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Overeenkomst: Is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien.

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

*Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Xenasport/Equipe Zadels, Schuttersveld 1, 6924CB Loo(Gld), aangegaan.

*De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Xenasport/Equipe Zadels

*Bijzondere van de voorwaarden van Xenasport/Equipe Zadels afwijkende bepalingen zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Overeenkomst

*De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Xenasport/Equipe Zadels door zijn schriftelijke bevestiging.

*Gegevens betreffende het aangeboden zoals maten, kleur, eigenschappen enz., alsmede gegevens in tekeningen, afbeeldingen e.d. door Xenasport/Equipe Zadels bij aanbiedingen/offertes gegeven, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

*Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn van Xenasport/Equipe Zadels.

 

Artikel 4 Prijzen

*Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

*Prijslijsten zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Xenasport/Equipe Zadels niet.

 

Artikel 5 Gedeeltelijke levering

*Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd.

 

Artikel 6 Aanbetaling

*Xenasport/Equipe Zadels is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Xenasport/Equipe Zadels de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 7 Vervoer

*De verzending geschiedt op de wijze als door Xenasport/Equipe Zadels aangegeven.

*Kosten van retourzending zijn altijd voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.

*Kosten van zendingen van/naar Selleria Equipe in Italië zijn immer voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 Leveringstermijnen

*De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

*De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Xenasport/Equipe Zadels zijn de goederen te leveren.

 

Artikel 9 Meer en minder werk

*Het werk omvat alleen datgene, dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

*Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

*Door Xenasport/Equipe Zadels te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10

Wijziging van de opdracht

*Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

* Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever binnen een week en schriftelijk aan Xenasport/Equipe Zadels ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

*Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Xenasport/Equipe Zadels buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 11 Annuleren

*Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen is hij verplicht Xenasport/Equipe Zadels schadeloos te stellen. Het verschuldigde bedrag voor schadeloosstelling is 50% van de overeengekomen prijs.

*De opdrachtgever is verplicht Xenasport/Equipe Zadels te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

*Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Xenasport/Equipe Zadels zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Reclame

*Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Xenasport/Equipe Zadels terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering Xenasport/Equipe Zadels wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

*Xenasport/Equipe Zadels dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

*Indien reclame naar het oordeel van Xenasport/Equipe Zadels juist is, zal hij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 13 Garantie

*Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Xenasport/Equipe Zadels aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Xenasport/Equipe Zadels zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricage fouten of indien Xenasport/Equipe Zadels na overleg met de opdrachtgever gebruikte goederen levert.

*Voor alle goederen die Xenasport/Equipe Zadels levert, verleent hij nooit meer garantie dan door de leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde goederen, doch niet op uurloon en reiskosten, deze worden in rekening gebracht.

 

Artikel 14 Herroepingsrecht

*De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van goederen gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Xenasport/Equipe Zadels mag de opdrachtgever vragen naar de reden van de herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

*De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product te ontvangen.

*Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren(indien redelijkerwijze mogelijk) in originele staat en verpakking aan Xenasport/Equipe Zadels retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte en duidelijke instructies.

*Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.

*Omdat de opdrachtgever een bedrag heeft betaald, zal Xenasport/Equipe Zadels dit bedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 15 Uitsluiting herroepingsrecht

*Xenasport/Equipe Zadels kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor goederen die door Xenasport/Equipe Zadels tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever, zoals door de opdrachtgever samengestelde goederen in specifieke kleuren, maten en geborduurde artikelen. Goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn(maatwerk). De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Xenasport/Equipe Zadels dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 16 Retentierecht

*Wanneer Xenasport/Equipe Zadels goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

*Xenasport/Equipe Zadels is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden beschreven;

b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van zonlicht:

f) Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

*Xenasport/Equipe Zadels is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, danwel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Xenasport/Equipe Zadels of van hen, die door Xenasport/Equipe Zadels te werk zijn gesteld.

*Xenasport/Equipe Zadels zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. Zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 18 Overmacht

*Buitengewone omstandigheden zoals:

-stormschade en andere natuurrampen;

-belemmering door derden;

-belemmering in het vervoer in het algemeen;

-gehele of gedeeltelijke werkstakingen;

-oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen;

-verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Xenasport/Equipe Zadels of de opdrachtgever;

-niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Xenasport/Equipe Zadels;

-ongevallen in het bedrijf;

-het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Xenasport/Equipe Zadels overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Xenasport/Equipe Zadels is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

*Zolang Xenasport/Equipe Zadels geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Xenasport/Equipe Zadels.

*Xenasport/Equipe Zadels heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surceance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

*Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

*Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

*Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Xenasport/Equipe Zadels ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

 

Artikel 21 Betaling

*Betaling dient contant of per bank te geschieden na de indiening van de nota vooraf aan de levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

*Xenasport/Equipe Zadels is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde som niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

*Op alle door Xenasport/Equipe Zadels gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, resp. verricht.

 

Artikel 23 Wijziging van Algemene Voorwaarden van Xenasport/Equipe Zadels

*Het staat Xenasport/Equipe Zadels ten allen tijde vrij om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen. Dit zal echter nimmer plaatsvinden tijdens de uitvoering van een overeenkomst die al is aangegaan. Tijdens de uitvoer van een overeenkomst blijven de verkoopvoorwaarden van kracht van welke de klant kennis heeft kunnen nemen voor het aangaan van de overeenkomst.