Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/bestelling en overeenkomst tussen Xenasport, en een “Opdrachtgever ” waarop Xenasport deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder de Opdrachtgever kan zowel een “Consument”, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een “Niet-consument” worden gerekend.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Xenasport, voor de uitvoering waarvan door Xenasport derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Xenasport en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Xenasport niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Xenasport in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8. Xenasport behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen de samenwerking met een Opdrachtgever te beëindigen. Van dit recht zal zeker gebruik gemaakt worden indien Opdrachtgever zich op enigerlei wijze zich niet houdt aan de door Xenasport gestelde voorwaarden voor aankoop en/of verkoop.

Artikel 2  Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van Xenasport zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, of wanneer Opdrachtgever niet schriftelijk binnen 30 dagen heeft gereageerd.
2. Een offerte, prijsopgave of aanbieding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens. De Opdrachtgever verstrekt Xenasport tijdig alle informatie  en documenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
3. Xenasport kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen administratie- en verzendkosten, en eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. In geval van levering aan een “Consument” zal in de regel inclusief BTW geleverd worden, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Xenasport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Xenasport anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Xenasport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Door Xenasport verstrekte prijslijsten, brochures etc zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. Xenasport behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. Xenasport behoudt zich het recht om volledige betaling vooraf te verlangen alvorens de goederen geleverd worden. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, behoudt Xenasport zich het recht om vooruitbetaling van minimaal 50% te verlangen bij bestelling en behoudt zich het recht om contante betaling te verlangen voor het volledige of restantbedrag bij leverantie van het product of de dienst.

Artikel 3  Contractduur; leveringsvoorwaarden specifieke producten; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Onder overeenkomst wordt verstaan de bestelling van een bepaald product of een bepaalde dienst. Na voltooiing van de bestelde dienst of levering van het product wordt de overeenkomst in principe als beëindigd beschouwd. Er wordt telkens een nieuwe overeenkomst tussen Xenasport en de Opdrachtgever aangegaan zodra Opdrachtgever een nieuwe bestelling plaatst., tenzij Opdrachtgever de samenwerking met Opdrachtgever per direct beëindigt.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Xenasport derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Xenasport dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Xenasport gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Xenasport ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Xenasport. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Xenasport gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
5. Xenasport heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Xenasport slechts voor zover zij door Xenasport schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Xenasport een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Xenasport gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Xenasport daardoor direct of indirect ontstaan.
8.     Xenasport behoudt zich het recht voorwaarden te stellen aan levering van bepaalde producten en diensten. Bij name worden genoemd de door Xenasport ontworpen en geleverde zadels waarvoor strikte aankoop- en verkoopregels gelden die Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst (bestelling) voor akkoord heeft bevonden.
9.    Alle producten door Xenasport geleverd hebben een vaste verkoopprijs; Opdrachtgever dient zich aan deze prijs te houden. Bij het in gebreke blijven, kan de levering gestopt worden.
10. Door een aanbetaling te doen, gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Pasconsult, Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden
1. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Xenasport is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
2. Reparaties worden uitgevoerd door Selleria Equipe Italië.
3. De kosten van reparatie zijn voor de Opdrachtgever.
4. Pasconsult is € 150,- .De kosten voor het eerste pasconsult komt te vervallen bij aanschaf van een nieuw zadel. Vervolg pasconsulten zijn € 150,- per keer.
5. Gebruikmaken van een leenzadel is mogelijk tegen een tarief van € 150,- per week.

Artikel 5 Zichttermijn
1. Voor de Opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van Consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van zeven (7) dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of namens de Consument.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending en de kosten voor de eventueel geleverde dienst (zoals een zadelpasconsult), de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Xenasport behoudt zich het recht deze kosten van het reeds betaalde bedrag in te houden, of indien nog niet betaald is, de Consument te houden aan zijn betalingsverplichting van de gemaakte kosten.
3. Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, verzegelde producten, producten die in gebruik zijn genomen, goederen die volgens specificaties van de Consument (maatwerk) zijn vervaardigd, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
4. De Consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk inroepen.
5. Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaand overleg van de Xenasport en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke Xenasport op verzoek verstrekt.

Artikel 6  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Xenasport is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
2. na het sluiten van de overeenkomst Xenasport ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Xenasport kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Xenasport gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Voorts is Xenasport bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Xenasport kan worden gevergd.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xenasport op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Xenasport de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7. Indien Xenasport tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Xenasport gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Xenasport gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Xenasport, zal Xenasport in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xenasport extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Xenasport anders aangeeft.
11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Xenasport vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Xenasport op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel  7  Overmacht
1. Xenasport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xenasport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xenasport niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Xenasport of van derden daaronder begrepen. Xenasport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Xenasport zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Xenasport kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel de Xenasport ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xenasport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, op een door Xenasport aangewezen bankrekening. Als betalingsdatum wordt aangehouden de valutadatum op het afschrift van Xenasport. Levering van goederen geschiedt in principe na ontvangst van de betaling. Levering van goederen en diensten aan Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument geschiedt uitsluitend door contante betaling bij levering of door vooruitbetaling via bankoverschrijving waarbij de betaling binnen dient te zijn op de dag dat de levering plaatsvindt.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt, behoudt Xenasport het recht om de vordering met € 25,00 excl. BTW voor administratiekosten te verhogen.
4. Xenasport heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Xenasport kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Xenasport kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Xenasport verschuldigde.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Xenasport echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 9    Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Xenasport in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Xenasport totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Xenasport gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Xenasport geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Xenasport veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Xenasport daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Xenasport ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Xenasport gerechtigd tot deze penningen.
6. Voor het geval Xenasport zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Xenasport en door Xenasport aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Xenasport zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Xenasport te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. Voor de garantie bepalingen van de zadels, verwijzen wij naar de site van Selleria Equipe Italië. (https://www.selleriaequipe.it/)
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Xenasport, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Xenasport geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Xenasport te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Xenasport te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Xenasport in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Xenasport in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Voldoening aan haar garantieverplichting door Xenasport geldt als enige en algehele schadevergoeding.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Xenasport de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Xenasport, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Xenasport te retourneren en de eigendom daarover aan Xenasport te verschaffen, tenzij Xenasport anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Xenasport daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Xenasport en de door Xenasport bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien Xenasport aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Xenasport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xenasport is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Xenasport aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Xenasport beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Xenasport is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Xenasport is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xenasport aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Xenasport toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Xenasport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertraging in levering goederen en diensten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. Xenasport is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan of veroorzaakt is door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden (waaronder inbegrepen gebruik van het geleverde zadel op een ander paard dan waarop het zadel is aangemeten) van door Xenasport geleverde goederen.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xenasport of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 13 Intellectuele eigendom 
1. Xenasport behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Xenasport heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Alle door Xenasport verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xenasport openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xenasport partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en haar uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van Xenasport, tenzij anders is overeengekomen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Reclames transport
1. Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de transporteur staan vermeld.
2. De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering op beschadiging of onvolledigheid te controleren en elk gebrek direct aan de transporteur en de Xenasport te melden. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen een termijn van drie (3) dagen bij de transporteur gemeld te worden onder vermelding van leverings- en factuurnummer.
3. Na aftekening voor ontvangst wordt de Opdrachtgever geacht de zending te hebben goedgekeurd.
4. Zadels worden verzekerd verstuurd, kosten hiervan zijn voor de Opdrachtgever.